Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám poskytujeme informace o tom, jak společnost NAV Flight Services, s.r.o. získává a zpracovává vaše osobní údaje, a to při provozu internetových stránek a při realizaci ostatní naší obchodní činnosti, např. dodavatelsko-odběratelských vztahů nezbytných pro fungování naší společnosti.

Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji. Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s naší obchodní činností a v souladu s vymezeným účelem zpracování.

V případě, že budete mít jakékoliv dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, obraťte se, prosím, na:

Správce osobních údajů:

NAV Flight Services, s.r.o., se sídlem Karlovarská 814/115, 161 00 Praha 6 – Řepy, IČ: 25741195, spisová značka: C 66001 vedená u Městského soudu v Praze.

E-mail: nav@nav.cz

Zpracování osobních údajů:

Společnost NAV Flight Services, s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze pro níže uvedené účely:

1. Uzavírání a plnění odběratelsko-dodavatelských vztahů

Pro řádné fungování naší Společnosti potřebujeme uzavírat takové odběratelsko-dodavatelské vztahy, které souvisí s naší podnikatelskou činností. Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (pokud jsou nám poskytnuty, pak identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, místo podnikání, e-mail či telefon, příp. DIČ fyzické podnikající osoby), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním. V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

Údaje zpracovávané v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí vzdělávací akce.

Za účelem uzavření a plnění smlouvy zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (pokud jsou nám poskytnuty, pak identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, místo podnikání, e-mail či telefon, příp. DIČ fyzické podnikající osoby), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním. V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

Za účelem organizace konkrétních vzdělávacích akcí a evidence docházky, případně absolvování závěrečných zkoušek evidujeme osobní údaje účastníků:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonický kontakt
 • E-mailová adresa

Poskytnuté osobní údaje účastníků kurzů jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy nebo plnění jiných přímo použitelných předpisů.
Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, pokud je její stranou přímo subjekt údajů, v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. b) Nařízení EU.
Pokud dotčený subjekt údajů není přímo stranou smlouvy, ale smlouva je uzavřena s třetí stranou za účelem plnění ve prospěch subjektu údajů, právním základem zpracování osobních údajů je účel oprávněných zájmů správce a třetí strany, s níž byla smlouva uzavřena, v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení EU.

2. Účetnictví a daně

Shromažďujeme vaše identifikační a transakční údaje (zejména o provedených peněžitých úhradách za poskytnuté/odebrané služby), a to za účelem plnění svých účetních a daňových povinností, které nám ukládá platná legislativa (zejména zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty). Jedná se o údaje, které jsou uvedeny na fakturách, dodacích listech, příjmových platebních dokladech. Pokud nám tedy právní předpis ukládá povinnost archivovat tyto doklady, uchováváme spolu s nimi i vaše osobní údaje, které musí být na dokladech uvedeny.

Tento účel se týká veškerých smluvních vztahů uvedených v těchto Informacích.

Právním základem zpracování Vašich údajů je plnění povinností z právních předpisů v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení EU.

Subjekt údajů má právo:

 • Na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování.
 • Vznést námitku proti tomuto zpracování.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna.
 • Získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány.
 • Aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také právo být zapomenut), které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení:
  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • Subjekt odvolá souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;
  • Subjekt vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na správce vztahuje;
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení.
 • Aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Na přenositelnost osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že je i.a) zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a i.b) zpracování se provádí automatizovaně.
 • Kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví Nařízení.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit:

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz/

Kontaktní formulář „Request form“ na webových stránkách

Pokud využijete možnosti kontaktovat nás prostřednictvím webového formuláře „Request Form“, získáme údaje o vašem jménu a příjmení, telefonu a e-mailu. Tyto osobní údaje využijeme jen pro účel vyřízení vašeho požadavku a nejpozději do 3 let dochází k jejich výmazu.