Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel: NAV Flight Services, s.r.o.
Sídlo: Karlovarská 814/115, 161 00 Praha 6 – Řepy
IČO: 25741195
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C., vložka 66001

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování Softwarových služeb – systém NAVsystem.
 • 1.2. V případě rozdílu mezi úpravou obsaženou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a úpravou obsaženou ve Smlouvě, pak je rozhodující úprava dle tohoto pořadí:
  • a) Smlouva
  • b) Všeobecné obchodní podmínky

2. Vymezení pojmů

 • 2.1. Licence: časově omezené, nevýlučné a nepřevoditelné právo užívat Software.
 • 2.2. Servis: odstraňování kritických a méně závažných vad Systému.
 • 2.3. Smlouva: smlouva o poskytování Softwarových služeb – Systém NAVsystem, uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
 • 2.4. Softwarové služby – služby poskytované Poskytovatelem prostřednictvím webové aplikace.
 • 2.5. Systém / Software – Poskytovatelem dodávaný software NAVsystem.
 • 2.6. VOP: Všeobecné obchodní podmínky.

3. Licence

 • 3.1. Poskytnutí Licence a upgrade
  • 3.1.1. Objednatel je oprávněn současně s právem užívat Software i užívat dokumentaci vztahující se k Systému.
  • 3.1.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo realizovat upgrade Systému nebo jinak modifikovat Systém. O podstatných změnách Systému bude Poskytovatel Objednatele písemně informovat.
 • 3.2. Ostatní licenční podmínky
  • 3.2.1. Objednatel bere na vědomí, že k řádnému užívání Systému je zapotřebí, aby Systém užíval za pomocí hardwaru a softwaru, splňujícího požadavky písemně stanovené Poskytovatelem, jinak dle doporučení Poskytovatele.
  • 3.2.2. Objednatel je povinen Poskytovateli neprodleně písemně oznámit každou změnu, která má nebo by mohla mít vliv na jeho užívání Systému.
  • 3.2.3. Objednatel si je vědom toho, že Systém je softwarové dílo a jako takové reaguje na okolnosti působící na něj během jeho činnosti, přičemž tyto jeho reakce mohou spočívat v nepředvídaných přerušeních prováděné akce, v potřebě zadání opakovaného příkazu k provedení akce či v jiných potížích při jeho užívání a provozování. Smluvní strany shodně konstatují, že takovéto ojedinělé reakce Systému, přechodného rázu, nemohou být a nebudou považovány za vadu Systému. Poskytovatel je však povinen poskytnout Objednateli veškerou možnou odbornou pomoc při překonávání takovýchto situací.
  • 3.2.4. Objednatel
   • a) je povinen software užívat výlučně pro své vnitřní účely v souladu s účelem, pro které byl software vytvořen.
   • b) není oprávněn software šířit, kopírovat nebo jiným způsobem umožnit jeho užívání jinými osobami, nebude-li smluvními stranami předem písemně sjednáno jinak.
   • c) není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele převést zcela nebo částečně práva k softwaru poskytovaná Smlouvou nebo k jakékoli jeho části na jakoukoli třetí osobu, nebude-li smluvními stranami předem písemně sjednáno jinak.
   • d) nesmí měnit a vytvářet odvozená díla od softwaru. Nesmí provádět zpětnou analýzu, dekompilovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet odvodit některé ze zdrojových kódů softwaru.
 • 3.3. Odejmutí Licence
  • 3.3.1. Poskytovatel je oprávněn po předchozím marném písemném upozornění jednostranně Objednateli odejmout Licenci, jestliže Objednatel hrubým způsobem nebo opakovaně poruší pravidla pro užití Systému, stanovená právními předpisy nebo uvedená ve Smlouvě a/nebo ve VOP, nebo jestliže Objednatel takto poruší svou jinou povinnost či jiné povinnosti podle Smlouvy a/nebo VOP, jakož i v dalších případech uvedených ve Smlouvě a/nebo VOP.
  • 3.3.2. V případě odejmutí Licence je Objednatel povinen ukončit užívání Systému. Poskytovatel je oprávněn provést takový technický zásah, kterým znemožní Objednateli další užívání Systému a Objednatel je povinen umožnit či neznemožnit Poskytovateli provedení takového technického zásahu.

4. Ostatní ustanovení

 • 4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou Poskytovatelem vyžádanou součinnost, informace a podklady nutné pro realizaci podpory ve vzájemně dohodnutých termínech, pokud nejsou ve Smlouvě a VOP sjednané termíny plnění.
 • 4.2. Objednatel je povinen v případě potřeby zajistit součinnost oprávněné osoby Objednatele (systémový administrátor, popř. jiná oprávněná osoba), např. při zajištění diagnostických informací pro Poskytovatele, při dočasném omezení přístupu uživatelů, při instalaci a ověření oprav apod.
 • 4.3. Objednatel v souvislosti s nahlášením vady či jiného požadavku uvede veškeré jemu známé okolnosti, pravdivé a nezkreslené informace a jiné údaje, důležité pro úspěšné a včasné poskytnutí podpory.
 • 4.4. Objednatel je povinen (emailem) odsouhlasit Poskytovatelem veškerý nový Software a Hardware, který má v úmyslu pořídit, a to za účelem bezvadného fungování softwaru – tzv. minimální Hardware a Software konfiguraci. V případě porušení této povinnosti neodpovídá Poskytovatel za vady a škodu vzniklou v důsledku nedodržení minimální Hardware a Software konfigurace.
 • 4.5. Pokud je Objednatel držitelem AOC, zavazuje se dodat poskytovateli své AOC, včetně příloh se specifikací zařazených “ Tail Numbers“,  a to neprodleně po jeho získání, nebo aktualizaci.
 • 4.6. Objednatel se zavazuje informovat Poskytovatele o vyřazení jakéhokoliv letadla z provozu, v případě, že toto vyřazení je v délce po dobu 30 nebo více po sobě jdoucích dnů. Toto letadlo bude vyřazeno z registrace a sníží se fakturovaná částka v daném měsíci. V případě, že Objednatel toto oznámení řádně a včas neučiní, bude faktura zahrnovat i toto letadlo bez možnosti snížení ceny. Oznámení musí být doručeno písemně nejméně 30 dní před požadovaným termínem.
 • 4.7. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Softwarových služeb v případě, že je Objednatel v prodlení déle než 14 dnů s úhradou ceny či jiného finančního plnění nebo s plněním jiné povinnosti plynoucí ze Smlouvy. Pokud je poskytování Softwarových služeb takto přerušeno, může být aktivováno pouze po zjednání nápravy Objednatelem. V takovém případě může Poskytovatel požadovat poplatek za opětovnou aktivaci Softwarových služeb, a to ve výši uvedené ve Smlouvě.
 • 4.8. Reference
  • 4.8.1. Poskytovatel je oprávněn zveřejnit skutečnost, že Objednatel je uživatelem softwaru ve svých informačních a reklamních materiálech či referenčních listech a tuto informaci je oprávněn rovněž sdělovat prostřednictvím internetu nebo jiných prostředků komunikace (dále jen „Reference“). Za tímto účelem je oprávněn použít též aktuálního loga Objednatele, popř. jeho stručnou charakteristiku.
  • 4.8.2. Způsob použití Reference nesmí snižovat dobré jméno Objednatele.

5. Důvěrné informace

 • 5.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze Smlouvy a VOP, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství a důvěrné informace.
 • 5.2. Za důvěrné informace smluvní strany považují ty skutečnosti provozní či obchodní povahy, které se kterákoli smluvní strana dozví v souvislosti s činností dle této Smlouvy, které nejsou veřejně dostupné a jsou jako důvěrné smluvní stranou označeny.
 • 5.3. Pod pojem důvěrné informace smluvní strany zahrnují i obchodní tajemství, kterým se ve smyslu § 504 občanského zákoníku rozumí konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Obchodním tajemstvím se rozumí zejména data Objednatele zpracovávaná Softwarem.
 • 5.4. Za porušení důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu.
 • 5.5. Porušením povinnosti mlčenlivosti není:
  • a) poskytnutí důvěrných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti smluvních stran;
  • b) poskytnutí důvěrných informací osobám ze zákona vázaných povinností mlčenlivostí (např. notář, advokát, daňový poradce);
  • c) použití důvěrných informací v souladu s touto Smlouvou nebo smlouvami na ni navazujícími v souvislosti s plněním závazků ze Smlouvy a VOP;
  • d) poskytnutí dat Objednatele či umožnění přístupu k těmto datům třetím osobám za účelem vyřešení provozních incidentů (odstraňování vad aj.) popř. rozšíření Systému Objednatele, pouze však v nezbytném rozsahu, přičemž Poskytovatel je povinen poučit tyto osoby o tom, že jde o důvěrné informace Objednatele;
  • e) jiné použití důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
 • 5.6. Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými.
 • 5.7. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých důvěrných informací i po skončení Smlouvy.

6. Odpovědnost za škodu, právní vady, záruka

 • 6.1. Odpovědnost za škodu
  • 6.1.1. Poskytovatel odpovídá za škodu, kterou zaviní porušením povinnosti ze Smlouvy a VOP. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody je omezena pouze na skutečnou škodu, a to do částky odpovídající 50 % ceny uhrazené Objednatelem za poslední tři měsíce. Poskytovatel dále neodpovídá za ušlý zisk Objednatele.
  • 6.1.2. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou vadami Systému, bylo-li toto zapříčiněno Objednatelem, třetími osobami nebo okolnostmi uvedenými níže.
  • 6.1.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost výstupů Systému, a to vzhledem k tomu, že tyto výstupy jsou závislé na datech vložených Objednatelem a na datech třetích stran. Současně Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost dat třetích stran, které jsou Objednateli poskytovány v rámci Softwarových služeb. Tyto výstupy jsou pouze podkladem pro vlastní řešení přijaté na vlastní odpovědnost Objednatelem.
  • 6.1.4. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku okolností nezávislých na vůli Poskytovatele, které lze označit za okolnosti vylučující odpovědnost; nastane-li taková okolnost, je Poskytovatel povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. Za okolnost vylučující odpovědnost se pro účely Smlouvy a VOP považuje zejména
   • a) průnik virů do informačního systému Objednatele, popř. jiný obdobný útok;
   • b) překážky způsobené v důsledku stávky zaměstnanců Objednatele, tj. v důsledku částečného nebo úplného přerušení práce zaměstnanci;
   • c) živelná katastrofa.
   • d) cílený kybernetický útok
   • e) Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny, ledaže došlo v důsledku těchto okolností k závadám Systému, popř. úplnému zničení technických zařízení nebo softwaru nezbytných pro činnost Systému.

7. Právní vady

 • 7.1. V případě, že výkon práv Objednatele dle Smlouvy bude znemožněn či ztěžován uplatněním práv třetí osoby k Systému nebo se Objednatel dozví, že třetí osoba jakkoli uplatňuje své právo k Systému nebo třetí osoba užívání Systému Objednatelem považuje za porušení svých práv.
  • 7.1.1. Objednatel je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele o této skutečnosti.
  • 7.1.2. Objednatel je povinen umožnit Poskytovateli učinit veškeré kroky směřující k urovnání celé záležitosti.
  • 7.1.3. Objednatel je povinen spolupracovat s Poskytovatelem a poskytovat mu svou součinnost za účelem co nejrychlejšího dosažení dohody s třetí osobou a k ochraně práv Poskytovatele a Objednatele.
  • 7.1.4. Objednatel je povinen řídit se pokyny Poskytovatele, vydanými mu v zájmu ochrany práv Objednatele a/nebo Poskytovatele.
 • 7.2. Vyjde-li najevo, že Software byl v den předání zatížen právem třetí osoby, je Poskytovatel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat. Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli případné uplatnění nároku třetí osoby z titulu právní vady bez zbytečného odkladu; v případě soudního sporu je Objednatel povinen zajistit řádné a svědomité vedení takového sporu a činit veškeré potřebné úkony tak, aby jeho práva nebyla zpochybněna z důvodu nedostatečné procesní obrany. V případě soudního sporu se Poskytovatel zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
 • 7.3. Objednatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Poskytovatele uzavírat smír, dohodu o narovnání nebo obdobnou dohodu související s nároky třetích osob z titulu právní vady ani činit jakékoliv úkony, kterými by takové nároky třetích osob uznával. Poskytovatel se zavazuje poskytnout nutnou součinnost v průběhu sjednávání případných dohod nebo smírů.
 • 7.4. Záruky
  • 7.4.1. Poskytovatel, není-li ve Smlouvě sjednáno nebo ve VOP uvedeno jinak, není zavázán k jakékoliv jiné záruce ve vztahu k Systému.
  • 7.4.2. Poskytovatel neodpovídá za prospěšnost, výhodnost a vhodnost použití Systému pro konkrétní účel Objednatele, ani za naplnění očekávání Objednatele, vztahujících se k Systému.
  • 7.4.3. Poskytovatel neodpovídá za nezávadnost, bezchybnost, kontinuální fungování Systému, jeho adaptabilitu s jiným hardwarem a softwarem, než je uvedeno v dokumentaci.
  • 7.4.4. Poskytovatel neodpovídá
   • a) za jakoukoliv vadu Systému z důvodu změn, prováděných na hardwaru či operačním softwaru jinou osobou než Poskytovatelem.
   • b) za jakoukoliv vadu Systému, vzniklou v důsledku skutečnosti, že Objednatel nedbal pokynů Poskytovatele, poskytovaných v souvislosti se Systémem.

8. Poskytování servisu Softwaru

 • 8.1. Provozní doba prohlášení požadavků a poskytování podpory
  • 8.1.1. Provozní doba pro hlášení požadavků v rámci této služby je H24/7
 • 8.2. Kategorie vad
  • 8.2.1. V požadavku na službu Objednatel specifikuje její prioritu v mezích dle níže uvedené Klasifikace závažnosti vady (priorita – popis):
   • Kritická vada – brání zpracování nebo dokončení kritického firemního procesu
   • způsobuje chyby v datech na více místech softwaru nebo chyby, které výrazně ovlivňují chod dalších součástí softwaru
   • způsobuje chyby v datech, které nemohou být opraveny uživatelem
   • neexistuje náhradní řešení (tzv. workaround)
  • 8.2.2. Méně závažná vada – omezuje v použitelnosti určité funkce nebo chyba, která nemá vliv na ostatní části softwaru. Jedná se o chybu, která:
   • narušuje, avšak neznemožňují využití softwaru,
   • blokuje dokončení určitých úkolů, které nejsou časově kritické,
   • působí dílčí chybu nebo nepohodlí,
   • vede ke vzniku malého problému nebo nepohodlí obsluhy,
   • vede k ostatním vadám.
  • 8.2.3. Poskytovatel může po zjištění vady oznámený stupeň vady překlasifikovat a toto překlasifikování odůvodnit Objednateli.
  • 8.2.4. Smluvní strany se mohou v konkrétním případě emailem nebo písemně dohodnout na časové prioritě odstraňování vad a na jiných lhůtách dočasného nebo úplného odstranění vad než jsou uvedeny ve Smlouvě a VOP.
 • 8.3. Lhůty pro odstranění vad
  • 8.3.1. Poskytovatel se zavazuje odstranit kritické vady formou dočasného nebo úplného odstranění, a to ve sjednaných lhůtách, přičemž kritické vady započne odstraňovat bez zbytečného odkladu od řádného oznámení.
  • 8.3.2. Méně závažné vady budou odstraněny v rámci nejbližšího upgradu Systému.
  • 8.3.3. Do doby odstranění vad se nezapočítává čas, který je nutný pro odstranění vad Hardware nebo Software spolupracujícího se softwarem (operační systémy apod.), vad konektivity či v důsledku prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti.
 • 8.4. Podmínky poskytování servisu, součinnost
  • 8.4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou Poskytovatelem vyžádanou součinnost, informace a podklady nutné pro realizaci servisu ve vzájemně dohodnutých termínech, pokud nejsou ve Smlouvě a VOP sjednané termíny plnění.
  • 8.4.2. Objednatel je povinen v případě potřeby zajistit součinnost oprávněné osoby Objednatele (administrátor, popř. jiná oprávněná osoba), např. při zajištění diagnostických informací pro Poskytovatele, při dočasném omezení přístupu uživatelů do softwaru, při instalaci a ověření oprav apod.
  • 8.4.3. Objednatel v souvislosti s nahlášením vady či jiného požadavku uvede veškeré jemu známé okolnosti, pravdivé a nezkreslené informace a jiné údaje, důležité pro úspěšné a včasné poskytnutí servisu.

9. Ukončení smlouvy

 • 9.1. Smlouva končí:
  • a) písemnou dohodou smluvních stran;
  • b) uplynutím lhůty, na kterou jsou poskytnuty licence;
  • c) odstoupením od Smlouvy, a to v případech podstatného porušení povinností v této Smlouvě sjednaných.
 • 9.2. Každá ze stran může odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti, zejména:
  • a) pro prodlení Objednatele s placením ceny nebo její části delším než 30 dnů;
  • b) pro prodlení Poskytovatele s předaním Systému nebo zpřístupnění softwarových služeb delším než 60 dnů;
  • c) pro neposkytnutí nutné součinnosti ze strany Objednatele, pokud toto znemožňuje splnění povinností Poskytovatele dle Smlouvy a pokud na to Objednatele písemně upozornil a poskytnul mu přiměřenou lhůtu pro nápravu závadného stavu.
 • 9.3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel užívá Systém v rozporu se smlouvou nebo porušuje licenční podmínky uvedené ve Smlouvě.
 • 9.4. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodu podstatného porušení této Smlouvy, má nárok Poskytovatel na úhradu části ceny odpovídající rozsahu částečného provedení činností dle Smlouvy a dále má nárok na úhradu závazně objednaného hardwaru a softwaru, a to dle cen uvedených v této smlouvě.
 • 9.5. Právo na úhradu části ceny má Poskytovatel také v případě ukončení Smlouvy dohodou, výpovědi, popř. v případě neoprávněného odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
 • 9.6. Oznámení o odstoupení musí být písemné, doručeno druhé smluvní straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.
 • 9.7. Poskytovatel je oprávněn s okamžitou účinností výpovědí doporučenou poštou nebo osobním doručením – aniž by to ovlivnilo jakákoliv práva na náhradu veškeré škody, Smlouvu ukončit jako celek nebo zčásti, pokud dojde k jedné nebo více z následujících situací:
  • a) na Objednatele byl prohlášen konkurz nebo byl na Objednatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo tento návrh podal sám Objednatel;
  • b) Objednatel je v likvidaci nebo přestal vykonávat činnost déle než 2 měsíce;
 • 9.8. V případě, že proti jedné smluvní straně bude zahájeno insolvenční řízení, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.
 • 9.9. Majetkové vypořádání jsou povinny smluvní strany splnit do 30 dnů ode dne ukončení Smlouvy. Smluvní strany se mohou ohledně vzájemného majetkového vypořádání dohodnout jinak.

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1. VOP jsou vždy platné a účinné do dne účinnosti nových VOP, nahrazujících dosavadní VOP.
 • 10.2. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně tyto VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi nebo informaci o ní Objednateli na jeho e-mailovou adresu. Objednatel je povinen se s novelizovanými VOP seznámit. Přijímá-li Objednatel nadále služby či jiné plnění poskytované ze strany Poskytovatele, stávají se pro něj novelizované VOP závaznými okamžikem a s účinností ode dne, kdy službu nebo plnění přijal. Objednatel má možnost tuto změnu obchodních podmínek odmítnout, a to formou výpovědi s výpovědní dobou 2 měsíců, která začíná běžet okamžikem doručení výpovědi. Pokud druhá strana neučiní výpověď ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o změně těchto obchodních podmínek, pak se má za to, že tato druhá smluvní strana se změnou obchodních podmínek souhlasí.