Všeobecné obchodní podmínky NAVacademy

Poskytovatel: NAV Flight Services, s.r.o.
Sídlo: Karlovarská 814/115, 161 00 Praha 6 – Řepy
IČ: 25741195
Uápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 66001
Kontaktní e-mail: nav@nav.cz
(dále jen Poskytovatel)

1. Vymezení pojmů

 • 1.1. Vzdělávací akce: Vzdělávací akcí se rozumí služba vzdělávání fyzických osob (kurz, školení, beseda, konference, přednáška apod.) poskytovaná Poskytovatelem na základě uzavřené Smlouvy.
 • 1.2. VOP: Tyto Všeobecné obchodní podmínky NAVacademy, které jsou obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku.
 • 1.3. Smlouva: Jakákoli smlouva uzavřená s Poskytovatelem jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytovat nebo zajišťovat poskytnutí Vzdělávací akce, ve které je odkazováno na tyto VOP ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku. Taková Smlouva může být uzavřena různou formou, např. formou samostatné smlouvy, rámcové smlouvy, objednávky potvrzené oběma smluvními stranami, a to jak písemně, tak ústně či prostředky elektronické komunikace.
 • 1.4. Objednatel: Osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu.

2. Úvodní ustanovení

 • 2.1. Tyto VOP jsou součástí každé Smlouvy a jsou závaznými obchodními podmínkami, kterými jsou smluvní strany Smlouvy povinny se řídit.
 • 2.2. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před pravidly ve VOP.
 • 2.3. Poskytování Vzdělávacích akcí není určeno spotřebitelům ve smyslu občanského zákoníku.

3. Poskytování Vzdělávacích akcí

 • 3.1. Základní nabídku Vzdělávacích akcí včetně termínů, rozsahu, obsahu a ceny uveřejňuje Poskytovatel na svých internetových stránkách www.nav.cz. Poskytovatel může termíny Vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých podmínek a provozních možností, nejpozději však 5 pracovních dní před uskutečněním Vzdělávací akce; o takové změně Poskytovatel Objednatele informuje bez zbytečného odkladu a Objednatel následně do tří pracovních dnů Poskytovateli sdělí, zda od Smlouvy v části týkající se dotčené Vzdělávací akce odstupuje, jinak platí, že změnu akceptuje; odstoupit lze v takovém případě bez storno poplatku.
 • 3.2. Vzdělávací akce v základní ceně zahrnují:
  • a) výuku dle osnovy zajištěnou odbornými a kvalifikovanými školiteli a lektory;
  • b) studijní materiály v tištěné nebo elektronické podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané Vzdělávací akce);
  • c) stravu (pokud je uvedeno v podmínkách dané Vzdělávací akce)
  • d) provedení závěrečných zkoušek podle typu Vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování)
  • e) vydání osvědčení o absolvování Vzdělávací akce po úspěšném složení závěrečných zkoušek podle typu Vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování)
 • 3.3. Objednatel může s Poskytovatelem uzavřít Smlouvu, jejímž předmětem bude buď zajištění účasti Objednatele (nebo jím určených osob) na plánované Vzdělávací akci dle čl. 3.1 VOP, nebo poskytnutí Vzdělávací akce Objednateli na míru za individuálně sjednaných podmínek.
 • 3.4. Jednotlivé Smlouvy budou uzavírány tak, že Objednatel sdělí Poskytovateli poptávku konkrétních služeb (např. prostřednictvím kontaktního či rezervačního formuláře na internetových stránkách, e-mailem, telefonicky apod.), Poskytovatel na základě toho připraví konkrétní návrh objednávky s návrhem ceny a Objednatel zašle Poskytovateli její potvrzení. Pokud však Poskytovatel potvrzení objednávky odmítne do tří pracovních dnů od jeho doručení (např. z důvodu delší časové prodlevy Objednatele s potvrzením objednávky, na základě čeho se objednávka stane neaktuální), platí, že Smlouva uzavřena není. Poskytovatel může jako podmínku uzavření Smlouvy požadovat podpis Objednatele na písemném vyhotovení smlouvy.
 • 3.5. Na základě uzavření jednotlivé Smlouvy zašle Poskytovatel Objednateli bezodkladně zálohovou fakturu na sjednanou cenu Vzdělávací akce. Do doby úplné úhrady této zálohové faktury není Poskytovatel povinen Objednateli Vzdělávací akci poskytnout. Pokud Objednatel neuhradí zálohovou fakturu do jednoho pracovního dne před sjednaným dnem konání Vzdělávací akce, povinnost Poskytovatele poskytnout Objednateli Vzdělávací akci zaniká; tím však není dotčeno právo Poskytovatele na případný storno poplatek dle čl. 4.3 VOP.
 • 3.6. Řádnou fakturu – daňový doklad obdrží Objednatel na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve Smlouvě, nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Poskytovatele. Objednatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů Poskytovatele v elektronické formě na e-mailovou adresu Objednatele.
 • 3.7. Veškeré platby zálohových faktur nebo daňových dokladů Objednatel provede bankovním převodem na účet uvedený v předmětné zálohové faktuře nebo daňovém dokladu.
 • 3.8. K veškerým cenám bude účtována zákonná DPH.
 • 3.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakýchkoliv peněžitých závazků dle Smlouvy je Poskytovatel oprávněn po Objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Zrušení Vzdělávací akce

 • 4.1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zrušit konání Vzdělávací akce, zejména ze závažných provozních důvodů. O tom je povinen Objednatele bezodkladně informovat, tak aby byla minimalizována případná újma Objednatele (prevenční povinnost). Pokud z jakýchkoliv důvodů ze strany Poskytovatele dojde ke zrušení Vzdělávací akce, vrátí Objednateli uhrazenou cenu dané Vzdělávací akce nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení čísla bankovního účtu Objednatele. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené zrušením Vzdělávací akce; tím není dotčena odpovědnost za škodu způsobenou porušením prevenční povinnosti, avšak takovou náhradu škody lze uplatnit jen do výše sjednané ceny za dotčenou Vzdělávací akci (bez DPH).
 • 4.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu ve lhůtě nejpozději 10 pracovních dnů před konáním příslušné Vzdělávací akce a to bez úhrady ceny Vzdělávací akce. Objednatel má možnost požádat Poskytovatele o zařazení na tutéž Vzdělávací akci na další volný termín. Na pozdější odstoupení od smlouvy nebude brán zřetel. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat tyto náležitosti: identifikaci Objednatele, označení dotčené Vzdělávací akce, číslo účtu pro vrácení ceny.
 • 4.3. Jestliže Objednatel zruší svou účast na Vzdělávací akci v době méně než 10 pracovních dnů před začátkem Vzdělávací akce, za což se považuje i neuhrazení zálohové faktury ve lhůtě dle čl. 3.5 VOP, je Poskytovatel oprávněn po Objednateli požadovat úhradu storno poplatku ve výši 100 % z ceny zrušené Vzdělávací akce.

5. Reference

 • 5.1. Poskytovatel je oprávněn zveřejnit skutečnost, že Objednatel využívá Vzdělávacích akcí Poskytovatele ve svých informačních a reklamních materiálech a tuto informaci je oprávněn rovněž sdělovat prostřednictvím internetu nebo jiných prostředků komunikace (dále jen „Reference“). Za tímto účelem je oprávněn použít též aktuálního loga Objednatele, popř. jeho stručnou charakteristiku. Způsob použití Reference nesmí snižovat dobré jméno Objednatele.

6. Ochrana informací a duševního vlastnictví

 • 6.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze Smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství a důvěrné informace.
 • 6.2. Za důvěrné informace smluvní strany považují ty skutečnosti provozní či obchodní povahy, které se kterákoli smluvní strana dozví v souvislosti s činností dle této Smlouvy, které nejsou veřejně dostupné a jsou jako důvěrné smluvní stranou označeny.
 • 6.3. Pod pojem důvěrné informace smluvní strany zahrnují i obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Za porušení důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu.
 • 6.4. Porušením povinnosti mlčenlivosti není:
  • a) poskytnutí důvěrných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti smluvních stran;
  • b) poskytnutí důvěrných informací osobám ze zákona vázaných povinností mlčenlivostí (např. notář, advokát, daňový poradce).
 • 6.5. Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých důvěrných informací i po skončení Smlouvy.
 • 6.6. Objednatel bere na vědomí, že studijní materiály, prezentace, obsahy ústních případně audiovizuálních přednesů poskytované Poskytovatelem jsou předmětem práv jeho duševního vlastnictví, zejména autorského práva. Objednatel se výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu Poskytovatele zasahoval do práv jeho duševního vlastnictví, a to především vytvářením, uveřejňováním a zpřístupňováním fyzických či digitálních kopií těchto předmětů duševního vlastnictví.
 • 6.7. V případě porušení kterékoli povinnosti dle čl. 6.1 až 6.6 VOP ze strany Objednatele má Poskytovatel právo požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy byl Objednatel vyzván Poskytovatelem k úhradě.

7. Ochrana osobních údajů

 • 7.1. Poskytovatel je povinen dbát ochrany osobních údajů v souladu s právními předpisy. Objednatel je odpovědný za to, že jím sdělené osobní údaje Poskytovateli byly získány a předány v souladu s právními předpisy.

8. Změna VOP

 • 8.1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit tyto VOP v kterékoli části. Změnu VOP Poskytovatel Objednateli oznámí spolu se zasláním nového znění VOP (nebo odkazu na jejich umístění v síti internet). Objednatel může nesouhlas s novými VOP vyjádřit odstoupením od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení oznámení Poskytovatele, jinak marným uplynutím této lhůty začínají pro smluvní vztah platit nové VOP, pokud v nich není uvedeno pozdější datum účinnosti.
 • 8.2. Pokud však Objednatel uzavírá Smlouvu již za účinnosti nových VOP, vztahují se na takovou Smlouvu již nové VOP.

9. Závěrečná ustanovení

 • 9.1. Smlouva a právní vztahy s ní související se řídí platnou právní úpravou České republiky.
 • 9.2. Objednatel souhlasí s tím, aby jej Poskytovatel v otázkách právních a obchodních týkajících se Smlouvy kontaktoval prostřednictvím e-mailu, který Objednatel Poskytovateli sdělil. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o všech změnách svých kontaktních údajů bez zbytečného odkladu.
 • 9.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 01. 06. 2018.